Gift Idea 健康人生 – 養生心態

一半 + 一半 人生才圓滿

人生 一半糊塗,一半明白

生活 一半回憶,一半繼續

家庭 一半責任,一半包容

感情 一半經營,一半珍惜

夫妻 一半容忍,一半體貼

孩子 一半天賦,一半陪養

父母 一半孝順,一半培伴

朋友 一半真誠,一半走動

Share this:

User Review